Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem strony internetowej narzedzianonstop.pl jest Profix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, kontakt możliwy jest pod adresem korespondencyjnym Spółki oraz poprzez mail odo@profix.com.pl.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje począwszy od dnia 15.06.2020, aż do odwołania.

3. Przyjmuje się, że na użytek niniejszej Polityki Prywatności:

a) Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1);

c) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

e) Administrator Danych Osobowych oznacza organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratorem jest Profix prowadzący daną Stronę Internetową;

f) Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych.

§ 2 Postanowienia Szczegółowe

1. Profix zapewnia, że w swojej działalności kieruje się zasadami oraz respektuje prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej narzedzianonstop.pl.

2. Mając powyższe na uwadze Profix ustala, że niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące:

a) Plików Cookies,

b) Podstawowych informacji w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników serwisu,

c) Sposobach zabezpieczenia pozyskiwanych informacji,

d) Kwestii możliwości publikacji przez Zarejestrowanych Użytkowników komentarzy.

§ 3 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Profix informuje, iż przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),

b) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),

c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

2. Profix w celu świadczenia Usług może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, jedynie po podpisaniu stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz dokonaniu uprzedniej weryfikacji podmiotu przetwarzającego.

3. Profix jako Administrator danych osobowych decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony internetowej.

4. Klauzula realizująca obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO znajduje się w Regulaminie sklepu internetowego, który dostępny jest pod adresem https://narzedzianonstop.pl/regulamin.

5. Profix przetwarza Dane Osobowe Użytkowników tj.:

a) w przypadku, jeśli Użytkownik nie zarejestrowała się na Stronie Internetowej, w tym nie składał zamówienia nie składał reklamacji, lub nie podejmował kontaktu w inny sposób przetwarzane są lub mogą być: - dane osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) w przypadku, jeśli Użytkownik zarejestrował się na Stronie Internetowej, w tym składał zamówienie, składał reklamację lub podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane: - dane osobowe zwykłe tj.: imię, nazwisko, firma, adres dostawy, numer telefonu, adres mailowy, Numer NIP.

c) w przypadku, gdy Użytkownik dokonuje zamówienia (niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem Zarejestrowanym czy nie), są lub mogą być dodatkowo przetwarzane następujące dane osobowe: numer faktury, dane charakterystyczne dla zamówienia (przedmiot, kwota należności, kwota podatku, data zamówienia, data dostawy, data wysyłki towaru, sposób dostawy, koszt dostawy, numer kontaktowy)

6. W przypadku stosowania formularzy Usługodawca wyróżni i oznaczy te spośród danych, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne między innymi do realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych.

7. Użytkownik powinien w szczególności pamiętać, iż jeśli dokonał zakupu towaru to może otrzymać wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny związany bezpośrednio z dokonanymi zamówieniami.

8. Użytkownik musi być świadomy tego, iż dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę internetową. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie pseudonimem.

9. Profix zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane przy poszanowaniu zasady minimalizacji, a więc dane osobowe przetwarzane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej oraz świadczenie usług.

§ 4 Komentarze Użytkowników

1. Profix wskazuje, że każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do oceny produktów lub usług Profix poprzez dokonywanie komentarzy.

Komentarze:

a) mogą dotyczyć produktu Profix, usługi Profix lub sklepu internetowego Profix, a ich treść powinna być ograniczona rzeczową potrzebą wypowiedzi w ww. zakresie,

b) nie mogą być obraźliwe, zawierać wulgaryzmów lub innych niestosownych wyrażeń i zwrotów, lub odsyłać do takich treści,

c) nie mogą zawierać lub odsyłać do treści zakazanych przez przepisy obowiązującego prawa,

d) nie mogą naruszać praw innych osób, w tym dóbr osobistych, czy praw własności intelektualnej,

e) nie mogą zachęcać do wyrządzenia komuś szkody. W przypadku stwierdzenia przez Profix, iż komentarz nie spełnia ww. wymagań Profix zastrzega prawo do usunięcia tego komentarza.

2. Użytkownik będzie publikował wyłącznie takie komentarze, które nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

§ 5 Pliki Cookies

1. Strony Internetowa prowadzona przez Profix korzysta z tzw. plików cookies.

2. Profix zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom pełne informacje dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym cookies.

3. Profix podkreśla, że cookies to dane w postaci plików, często tekstowych. Strona Internetowa wysyła te pliki do przeglądarki Użytkownika. Pliki te zostają zapisane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik łączy się ze stroną internetową przeglądarka Użytkownika przekazuje ww. pliki do strony internetowej (serwera). Pliki cookies mogą łączyć się z daną stroną Internetową, gdy przeglądasz inne strony internetowe.

4. Profix wskazuje, iż pliki cookies mogą mieć różne zastosowanie. W głównej mierze stosowane są do utrwalania poprzez zapamiętanie danych w tym tych zakodowanych w postaci ciągu znaków. Jednym z celów stosowania plików cookies jest doprowadzenie do zachowania lub utrzymania sesji po logowaniu tj. by możliwe było np. automatyczne logowanie do konta Użytkownika na Stronie Internetowej. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie potrzebuje przy ponownym użyciu Strony Internetowej wprowadzać tych samych danych.

5. Profix nadmienia, że ze względu na pochodzenie cookies można wyróżnić cookies własne oraz cookies zewnętrzne. Pierwsze pochodzą ze strony internetowej, którą przeglądasz lub z której korzystasz. Cookies zewnętrzne natomiast pochodzić mogę z innych źródeł niż od podmiotów prowadzących ww. strony internetowe. Najczęściej to dane pochodzące od zewnętrznych reklamodawców tj. z ich serwerów.

6. Profix pragnie podkreślić, iż podczas korzystania z cookies może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

7. Profix podkreśla, iż następujące rodzaje informacji mogą znaleźć się w plikach cookies: nazwa domeny, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalna nazwa, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, numer IP, unikalny identyfikator urządzenia końcowego Użytkownika, czas odwiedzin, dane o lokalizacji, ustawienia językowe, dane o IP.

8. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Profix zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej.

9. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych plików cookies znajduję się w poniżej:

 

https://narzedzianonstop.pl/

 

 

Nazwa pliku cookie

 

Czas instalacji

 

 

Cel używania pliku cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress

30 minut

Dzięki temu plikowi cookie Hotjar (aplikacja do optymalizacji interfejsu sklepu internetowego) może śledzić początek wizyty użytkownika na podstawie łącznej liczby sesji. Nie zawiera żadnych możliwych do zidentyfikowania informacji.

_hjIncludedInSample

1 rok

Dzięki temu plikowi cookie Hotjar wie, czy dany użytkownik jest uwzględniony w próbce używanej do generowania lejków sprzedażowych.

_hjid

1 rok

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Hotjar, gdy użytkownik po raz pierwszy wyląduje na stronie https://narzedzianonstop.pl/. Plik cookie służy do zachowania unikalnego identyfikatora użytkownika Hotjar. Gwarantuje to, że podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie, zachowanie danego użytkownika zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika.

_gat

Sesyjne

Plik stosowany jest przez Google Analytics i służy do ograniczenia liczby żądań i gromadzenia danych w witrynach o dużym ruchu.

_gat_UA-18199584-11

Sesyjne

Jest to plik cookie typu „wzorzec” i jest odmianą pliku cookie _gat.  Plik stosowany jest przez Google Analytics i służy do ograniczania ilości danych rejestrowanych przez Google na stronach o dużym natężeniu ruchu.

_gid

1 dzień

Plik stosowany jest przez Google Analytics i służy do przechowywania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomaga w tworzeniu raportu analitycznego o tym, jak działa strona. Zebrane dane to m.in. liczba odwiedzających, źródło z którego pochodzą oraz strony odwiedzane w anonimowy sposób.

_ga

2 lata

Plik stosowany jest przez Google Analytics i służy do kalkulacji danych dotyczących: odwiedzających, sesji, kampanii i śledzenia wykorzystania witryny do raportu analitycznego. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i przypisują losowo generowany numer w celu identyfikacji unikalnych użytkowników.

NID

183 dni

Plik cookie jest wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

PrestaShop-242d405cb5a3e691…

20 dni

Plik cookie wykorzystywany do realizacji zamówień w sklepie internetowym, który funkcjonuje z wykorzystaniem modułu open software Presta Shop.

x13privacymanager_e032…

183 dni

Plik cookie służący do zapamiętywania ustawień prywatności na serwisie internetowym https://narzedzianonstop.pl/

PHPSESSID

Sesyjne

Ten plik cookie pochodzi z serwisu internetowego https://narzedzianonstop.pl/ stworzonego w języku PHP. Plik cookie służy do przechowywania i rozpoznawania unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania jego sesją w witrynie. Jest to sesyjny pliki cookie i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

10. Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej.

11. Profix pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na użycie w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i innych podobnych technologii.

12. Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii cookies (stałe, sesyjne, zewnętrzne).

13. Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania określają instrukcje do oprogramowania tj. przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika.

14. Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Profix w zakresie stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.

15. W celu skorzystania z pomocy Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres skrzynki mailowej: sklep@narzedzianonstop.pl

§ 6 Inne Narzędzia

1. Profix korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.

§ 7 Stosowane Zabezpieczenia

1. Profix wskazuje, że może stosować następujące sposoby zabezpieczenia Danych Osobowych: bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), pseudonimizację, szyfrowanie danych, mechanizm kopii zapasowej, rejestr zdarzeń, kontrolę dostępu, analiza logów.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Usługi i funkcje w ramach Strony internetowej mogą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Profix Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć